دوره ها
  • 1-هماتوپاتولوژی 2-ایمونوفلورسانس میکروسکوپی مستقیم
مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: مریم قاسمی, معصومه شانظری
کلیدواژه ها : الگوی رویشی - مولر دوم دائمی - مال اکلوژن
: 6082
: 41
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه:در برخی از درمان های ارتدنسی بیماران دارای عدم تناسب فکین، علاوه بر مسیر و چگونگی رشد فکین، دانستن مسیر و الگوی رویشی دندانها از اهمیت خاصی برخودار است. ما در این تحقیق سعی داشتیم تا با بررسی تفاوت الگوی رویشی مولرهای ماگزیلا و مندیبل در مال اکلوژن های اسکلتال کلاس II، کلاس III و کلاس I در انتخاب نوع درمان و زمان بندی آن از نظر بالینی دقیق تر رفتار کنیم.مواد و روش ها: در این تحقیق 192 رادیوگرافی پانورامیک 45 بیمار کلاس I، 97 بیمار کلاس II و 50 بیمار کلاس III در محدودة سنی 11 تا 12 سال بررسی شدند. مبنای تقسیم بندی مال اکلوژن ها تقسیم بندی انگل و رابطه اسکلتال در سفالوگرام جانبی بیماران بود. مرحله رویش دندانها توسط روش Nolla به ده مرحله تقسیم شد و با هم مقایسه گردید. علاوه بر آن درصد تشکیل ریشه مولر دوم و فاصلة آن تا پلن اکلوزال نیز محاسبه شد و سپس با تست و آزمون دقیق فیشر با هم مقایسه شد. یافته ها: عموماً در مال اکلوژن کلاس II و کلاس III و کلاس I در پسران و دختران تفاوت قابل ملاحظه ای در الگوی رویشی و درصد تشکیل ریشه دندانهای مولر دوم مشاهده نشد. تنها در دختران دارای مال اکلوژن کلاس II دندان مولر دوم فک پایین در درجة بالاتری از سیستم Nolla قرار داشت (P=0.024). در بین مولرهای سمت راست و چپ نیز تفاوت قابل ملاحظه ای وجود نداشت. در دختران و پسران با اکلوژن های مختلف اختلاف معنی داری بین فاصله دندانی مولر دوم فک بالا تا پلن اکلوزال مشاهده نشد به نحوی که در هر سه کلاس و هر دو جنس فاصلة دندان مولر در فک بالا تا پلن اکلوزال مشابه پایین بود.نتیجه گیری:•در مقایسه مرحله Nolla در بین دو جنس و دو فک در اکلوژن های مختلف، تفاوت معنی داری در مرحله رویشی مولرهای دوم بالا و پایین مشاهده نشد.•در مقایسه درصد تشکیل ریشه در دو جنس و دو فک اختلاف معنی داری دیده نشد. تنها در دختران کلاس II درصد تشکیل ریشه فک پایین کمی بیشتر بود.•در هر دو جنس در تمام اکلوژن ها فاصله دندان مولر دوم فک بالا تا پلن اکلوزال مشابه فک پایین بود.واژه
نویسندگان: علیرضا علم صاحب پور , محمد خادملو, مریم قاسمی
کلیدواژه ها : هيرشپرونگ - حساسيت - ويژگي - باريم انما - بيوپسي ركتوم
: 16884
: 12
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: بيماري هيرشپرونگ يك اختلال مادرزادي كودكان است كه به صورت انسداد روده در نوزادان و يبوست مزمن در كودكان ظاهر مي شود. استاندارد طلايي براي تشخيص، فقدان سلولهاي گانگليوني در شبكه ميانتريك و زير مخاطي روده مي باشد. با توجه به اينكه باريم انما نسبت به بيوپسي ركتال روشي ساده تر، كم تهاجمي تر و در دسترس تر مي باشد، سنجش ارزش تشخيص آن در هيرشپرونگ در مقايسه با استاندارد طلايي (بيوپسي ركتال) حائز اهميت مي باشد. مواد و روشها: در يك مطالعه مقطعي تعداد84 كودك با علائم باليني هيرشپرونگ مراجعه كننده به بيمارستان بوعلي سينا ساري (1386-1383) مورد بررسي قرار گرفتند. در تمامي كودكان باريم انما و بيوپسي ركتوم انجام شد. بيماران به سه گروه سني زير يك ماه، 12-1 ماه و بالاي 12 ماه تقسيم شدند. بيماراني كه سابقه جراحي قبلي آنوركتال و پاتولوژي منفي هيرشپرونگ داشتند، از مطالعه حذف شدند. حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و منفي باريم انما در تشخيص هيرشپرونگ مورد محاسبه قرار گرفت. يافته ها: از ميان 84 كودك مورد بررسي 28 نفر (3.33%) دختر بودند. ميانگين سني كودكان 1.26 ماه بود. حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و منفي باريم انما در تشخيص هيرشپرونگ به ترتيب 5.63، 1.78، 5.82 و 8.56 درصد بود. ارزش تشخيصي باريم انما برحسب گروههاي سني زير 1 ماه، 1 تا 12 ماه و بالاي12 ماه مورد محاسبه قرار گرفت كه با يكديگر تفاوت معني داري داشت (05.0>p). نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه اعتبار باريم انما در تشخيص بيماري هيرشپرونگ كاملا به سن بيمار وابسته است و اين اعتبار در اكثر موارد در ويژگي و ارزش اخباري مثبت بسيار بيشتر از حساسيت و ارزش اخباري منفي است. لذا توصيه مي شود در تشخيص بيماري هيرشپرونگ هر سه جنبه علائم باليني، باريم انما و بيوپسي ركتال مدنظر قرار گيرد. البته بيشترين ارزش تشخيصي مربوط به بيوپسي ركتوم مي باشد.
: 6350
: 4
: 0
ایندکس شده در :
بررسي علائم باليني و سير تشخيصي و درماني كودكان با تظاهر ديس پپسي مراجعه كننده به بيمارستان بوعلي ساري درسال 85-1384 حسن کرمی+* (M.D.)              مریم قاسمی** (M.D.)                  محمد خادملو*** (M.D.)چكيدهسابقه و هدف : درد مزمن شكمي يافته‌اي شايع دركودكان است. به طوري كه در اولين گزارشاتي‌كه توسط اپلیز (Apleys) ارايه گرديد، شيوع آن را دركودكان مدرسه‌اي معادل 15-10 درصد بيان نمود. هدف از اين مطالعه تعيين طيف علائم باليني بيماران ديس پپتيك (مربوط به سو هضم) (Dyspectic) و تعيين ارتباط بين بعضي علائم باليني با علل عضوی (Organic) يا عملکردی (Functional) ديس پپسي و پيگيري طولاني مدت نوع عملکردی است.مواد و روش‌ها : اين بررسي به روش توصيفي، گزارش مورد (case series) انجام شد. دراين مطالعه كودكان4 تا 18سال مراجعه كننده با درد مزمن شكم (درد طولاني تر از 3 ماه متوالي با حداقل يك حمله درد در هرماه) به درمانگاه گوارش اطفال بيمارستان بوعلي سينا ساري طي سالهاي58 -84 مورد بررسي قرارگرفتند. مشخصات دموگرافيك بيماران و ويژگي‌هاي درد آنان در فرم اطلاعاتي ثبت شد. سپس بيماراني كه مشخصه های (Indication) آندوسكوپي داشتند، مورد آندوسكوپي و بيوپسي قرار گرفتند. مجموع داده‌ ها وارد نرم افزار SPSS شده و آمار توصيفي براي تحلیل داده‌ها استفاده شد و همبستگي بعضي متغيرها به روش كاي دو (Chi-square test) مورد بررسي قرارگرفت.يافته‌ها : تعداد 232 بيمار بين سنين 18-4 سال با تظاهر اوليه درد شكم، نفخ شكم، آروغ زدن، سوزش خلف جناغ، تهوع واستفراغ مزمن مورد ارزيابي قرارگرفتند. از اين ميان تعداد 102 بيمار معیارهای (Criteria) ROME II را براي ديس‌پپسي پركردند. بيماران شامل 59 دختر با متوسط سني 2/9 سال و43 پسر با متوسط سني 5/7 سال بودند.64 بيمار درمجموع تحت آندوسكوپي فوقاني قرارگرفتند. در 28 بيمار آندوسكوپي شده، ضايعه مخاطي به اثبات رسيد.استنتاج : درد عملکردی يا عضوی شكمي يك شاخص تشخيصي واحد ندارد. تظاهر بيماري، تنوع علائم باليني، يافته‌هاي بيوشيميايي، تست‌هاي اوليه و نتايج بيوپسي مخاطي مي‌تواند در تشخيص مفيد باشد. در موارد وجود علائم هشدار دهنده در بيمار بهتر است حتماً نمونه بيوپسي مخاط طي آندوسكوپي تهيه گردد. در موارد خاص توجه به مطالعه باريم و اقدامات تشخيصي ديگر در تعيين سبب شناسی مفيد مي‌باشد. واژه هاي كليدي : ديس پپسي، درد شكمي مزمن، كودكان  * فوق تخصص گوارش اطفال (استاديار) دانشگاه علوم پزشکی مازندران                + * مولف مسئول : ساری- بلوار خزر، کیلومتر 18 جاده خزرآباد- دانشکده پزشکی** متخصص پاتولوژي (استاديار) دانشگاه علوم پزشکی مازندران                 *** متخصص پزشكي اجتماعي (استاديار) دانشگاه علوم پزشکی مازندرانEتاريخ دريافت : 12/9/85            تاريخ ارجاع جهت اصلاحات : 21/12/85             تاريخ تصويب: 30/3/86 
: 6481
: 85
: 0
ایندکس شده در :
 .)چكيدهسابقه و هدف: بيماري هيرشپرونگ يك عامل ارگانيك يبوست در اطفال بوده كه تنها با مداخله جراحي قابل درمان بوده و در صورت عدم تشخيص و درمان مي‌تواند منجر به عوارض وخيم و حتي مرگ شود. با توجه به ناهمگن بودن سن بروز، تظاهرات باليني و فراواني آن در مطالعات قبلي و عدم پيشينه تحقيقاتي در خصوص اين بيماري در منطقه اين مطالعه با هدف بررسي فراواني بيماري هيرشپرونگ و چگونگي نتايج حاصل از انجام بيوپسي ركتوم در كودكان مبتلا به يبوست مزمن در ساري انجام شد.مواد و روش‌ها: مطالعه به روش توصيفي بر روي كودكان مبتلا به يبوست مزمن مقاوم به درمان طبي و نوزادان با علايم باليني منطبق بر بيماري هيرشپرونگ كه به درمانگاه جراحي اطفال بيمارستان بوعلي سينا ساري (85-1376) مراجعه كردند انجام شد. اطلاعات باليني، باريم انما و پاتولوژي بيماران از پروند‌ها استخراج شد و نتايج با نرم‌افزار آماريSPSS 13 پردازش شد.يافته‌ها : 226 بيمار با ميانگين سني 8/34±6/30 ماه و محدوده سني 106-69/0 ماه، مبتلا به يبوست بودند. از اين تعداد 187 نفر بيوپسي ركتوم شده بودند كه 4/59 درصد از افراد بيوپسي شده مبتلا به هيرشپرونگ و گروه سني مبتلايان به هيرشپرونگ132-69/0 ماه با ميانگين 2/33 ±8/24 بود. شيوع بيماري در پسران نسبت به دختران، 6/2 برابر بود. شايع‌ترين محل آگانكليوز ركتوسيگموئيد بود. 1/27 درصد بيماران با هيرشپرونگ در ماه اول تولد، 1/44 درص در 12-1، 18 درصد در 48-12 و 8/10 درصد در سنين بالاي 48 ماهگي تشخيص داده شده بودند. فراواني علائم بيماري هيرشپرونگ به ترتيب )نزولي( يبوست مزمن مقاوم 81 (73 درصد)، اتساع شكمي 35 (5/31 درصد)، استفراغ 26 (4/23 درصد)، عدم دفع مكونيوم در 48 ساعت اول تولد 20 (18 درصد) بودند.استنتاج : مطالعه حاضر نشان داد كه 4/59 درصد كودكان با يبوست مزمن مقاوم به درمان طبي مبتلا به هيرشپرونگ هستند كه بيانگر ارزش انجام بيوپسي ركتوم در اين بيماران مي‌باشد. واژه هاي كليدي : يبوست مزمن، بيماري هيرشپرونگ، كودكان   * متخصص پاتولوژي، استاديار دانشگاه علوم پزشكي مازندران                    + * مولف مسئول : ساری: بلوار پاسداران، مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري، بخش پاتولوژي** فوق تخصص جراحي اطفال، استاديار دانشگاه علوم پزشكي مازندران    *** فوق تخصص گوارش اطفال، استاديار دانشگاه علوم پزشكي مازندران*** متخصص پاتولوژي, دانشگاه علوم پزشکی مازندرانEتاريخ دريافت : 23/7/86            تاريخ ارجاع جهت اصلاحات : 20/8/86             تاريخ تصويب: 5/10/86